เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  พึงพร สุธงษา

  จพ.ธุรการอาวุโส

 • thumbnail

  กัลยา ไยแก้ว

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  ชลธิดา ไชยจักร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  รัติกาล เนตรผง

  จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  สุวิมล ศรีเกตุ

  จพ.พัสดุ

 • thumbnail

  พจนีย์ ทองปั้น

  พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

 • thumbnail

  นิกร บุญกล่ำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  หาญศึก เขื่อนเชียงสา

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  เจริญ ขวัญงอน

  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 • thumbnail

  ดี มูลโสม

  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 • thumbnail

  สิงหา วันทองสุข

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  สุดตา ศรีบุรินทร์

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  วิไล พิมพ์เสนา

  พนักงานงานซักฟอก

 • thumbnail

  พิริยา ขวัญงอน

  พนักงงานงานซักฟอก

^