เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
แผนงบลงทุน.pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ครุภัณฑ์ไม่เกิน 100,000
pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม.pdf
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้างโรงพยาบาลภูเรือ ปี2561
pdf
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลภูเรือ
pdf
แผนค่าใช้จ่ายงบดำเนินการเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง).pdf
แผนค่าใช้จ่ายงบดำเนินการเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ปี2561
pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน (การให้บริการ) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน (จัดซื้อจัดจ้าง) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
pdf
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี60.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
pdf
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อ ปี2561.pdf
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการ โรงพยาบาลภูเรือ
rar
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต.rar
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช
pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการคลินิกสุขภาพจิต.pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการคลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่สาขาอำเภอภูเรือ(ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2561
pdf
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562.pdf
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
pdf
อำนาจหน้าที่ของสถานพยาบาล.pdf
อำนาจหน้าที่ของสถานพยาบาล
pdf
แผนการเงิน รพ.ภูเรือ ปีงบประมาณ 2562.pdf
แผนการเงิน รพ.ภูเรือ
pdf
โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน.pdf
โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน
pdf
สรุปโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน.pdf
สรุปโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน
pdf
รายงานการประชุม โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน.pdf
รายงานการประชุม โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
pdf
เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ 1 ต.ค. 2561.pdf
เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ 1 ต.ค. 2561
pdf
เลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้าประจำ 1 ต.ค. 2561.pdf
เลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้าประจำ 1 ต.ค. 2561
pdf
เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานกระทรวง 1 ต.ค. 2561.pdf
ลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานกระทรวง 1 ต.ค. 2561
^